Strona Główna

aktualności

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętności osobiste (warsztaty prozdrowotne)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętności osobiste (warsztaty prozdrowotne) dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Aktywizacja społeczno –zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie przetargu na realizację talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS 


 

Ogłoszenie nr 21070 - 2017 z dnia 2017-02-07 r.

 

Lębork: Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS.

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 16959-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

 

nie

 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

nie

 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

 

nie

 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 531102900000, ul. ul. Wyszyńskiego  3, 84300   Lębork, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 598 622 711, faks , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www. mopslebork.pl www.bip.um.lebork.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS.

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

 

: MOPS-A.PG. ZP.252.3.2017

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja talonów o wartości 5 złotych na artykuły spożywcze wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku podopiecznym w ramach zasiłków. Talony wykonane będą przez MOPS w ten sposób, że talon wydrukowany będzie czarnym tuszem na kolorowym papierze. W każdym miesiącu talony wykonane będą na innym kolorze papieru, ostemplowany pieczątką MOPS w kolorze czerwonym oraz na odwrocie pieczątką sklepu ustalonym wcześniej kolorze. Dopuszczalne jest stawianie przez wykonawcę dowolnych znaków na talonie mających na celu zabezpieczenie przed fałszowaniem.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 22865000-1
Dodatkowe kody CPV:

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, art.93, ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wystąpiła także istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, art.93, ust.1, pkt. 6 ww ustawy. Talony niejednokrotnie są odsprzedawane osobom drugim po bardzo zaniżonych cenach, co powoduje, że osoby uprawnione w rezultacie nie korzystają ze wsparcia świadczeń pomocy społecznej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mopslebork.pl, www.bip.um.lebork.pl

Ogłoszenie nr 16959 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.
Lębork: Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Załączniki:
Pobierz (SIWZ TALONY.doc)SIWZ TALONY.doc

Więcej…

ogłoszenie o zamówieniu na warsztaty prozdrowotne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia warsztatów prozdrowotnych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www,mpos.lebork.pl , ww.bip.um.um.lebork.pl

Ogłoszenie nr 16231 - 2017 z dnia 2017-01-30 r.
Lębork: Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Załączniki:
Pobierz (SIWZ POSIŁKI.doc)SIWZ POSIŁKI.doc

Więcej…

NOWY NUMER TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

 

Zmiana numeru i godzin pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie numer infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie będą mogli uzyskać pomoc dzwoniąc pod numerem 800-120-002.

Od początku 2017 roku telefon będzie czynny przez całą dobę.

 

Informacja dot. rozstrzygniecia ogłoszenia o zamówieniu na usługi spoleczne:swiadczenie usług psychologicznych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku informuje, że wyłonionyw wyniku prowadzonego postepowania wykonawca zamówienia  na świadczenia usług psychologicznych dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiego  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego  odstapił od podpisania umowy..

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza poniżej informację dotyczącą wyboru zleceniobiorcy, który będzie świadczył kompleksowe usługi pogrzebowe zlecane przez MOPS w Lęborku.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

W załączeniu zamieszczamy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok.

Rozstrzygniecie ogłoszenia o zamówieniu na usługi spoleczne:swiadczenie usług psychologicznych 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku w załączniku umieszcza protokół dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenia usług psychologicznych  dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiego  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego .

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

 mops@mopslebork.pl

 

telefon/fax :

sekretariat: 0-59/8622-711
informacja :0-59/8634-758

kasa czynna :
poniedziałek-piątek :

10:00 - 13:30

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek-piątek:

 7:00 - 10:00

kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek 12:00 - 14:00 


NOCLEGOWNIA:

 

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Luty 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28