Strona Główna

aktualności

alt

Zrealizowano pierwszy etap projektu

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/

podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy

oraz kursów i staży.

Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku,

deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 osób,

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 11 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 10 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 4 osoby,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.

W ramach pierwszego etapu projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz

z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

·Â19 osób podjęło trzymiesięczny staż zawodowy (w tym 5 osób z niepełnosprawnością)

·Â27 osób ukończyło kursy zawodowe (w tym 11 osób z niepełnosprawnością), które umożliwiły nabycie

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym:

- kurs spawania metodą TIG,

- kurs obsługi wózka jezdniowego,

- kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

- kurs komputerowy ECDL (e-Citizen, Base, Web Editing),

- kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs kasy fiskalnej z przyuczeniem do zawodu sprzedawca,

- kurs florystyczny,

- kurs pomocy kuchennej.

W chwili obecnej przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu – zrekrutowano drugą grupę

uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

alt

 

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia dotyczącego "Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych MOPS w Lęborku".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zamieszcza w załączniku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na:

„Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS”.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora-2

sp.z o.o. sp. Komandytowa z siedzibą w Lęborku

ul. Kossaka 81

84-300 Lębork

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Kryteriami oceny ofert były:

I kryterium – cena 60 %

II kryterium – dostępność do sanitariatów 20 %

III kryterium – brak barier architektonicznych 20 %

Ofertę oceniono w następujący sposób:

 

LP.

Nazwa firmy i adres

I kryterium

Cena jednego posiłku

II kryterium Dostępność do

sanitariatów

III kryterium

Bariery

architektoniczne

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora-2 sp. z o.o. sp. komandytowa

9,36 zł brutto

Tak- odległość - 4 m

Dwa stopnie schodów

2.

Ilość przyznanych punktów

60

20

10

 

 

Łącznie oferta uzyskała 90 pkt.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 

OGŁOSZENIE

 

MOPS w Lęborku zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert.

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia kompleksowych usług pogrzebowych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na: świadczenie kompeksowych usług pogrzebowych. Szczegóły w załączniku.

II Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na usługi psychologiczne dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

Rozstrzygniecie ogłoszenia o zamówieniu na usługi spoleczne; swiadczenie usług psychologicznych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku  informuje, że do MOPSw Lęborku nie wpłynęła ani jedna oferta dotycząca świadczenia usług psychologicznych  dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiego  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku zaprasza do składania ofert na usługi psychologiczne dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

alt


Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


Podstawowe informacje o projekcie

Partner Wiodący: Powiat Lęborski (realizatorami w imieniu Powiatu będą: Starostwo Powiatowe

 w Lęborku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku oraz Powiatowym Centrum

Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku).

Partnerzy:

  1. Gmina Miasto Lębork (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku),
  2. Gmina Miasto Łeba (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie),
  3. Gmina Nowa Wieś Lęborska (realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej
        Wsi Lęborskiej),
  4. Gmina Wicko (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku),
  5. Gmina Cewice (realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach).

 Wartość projektu: 1 092 053,40 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków
                                     Unii Europejskiej: 1.037.450,73 zł.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – październik 2018 r.

Uczestnicy projektu osoby w wieku co najmniej 30 lat, bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywni zawodowo klienci Ośrodka Pomocy
Społecznej (nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy) należący do co
najmniej
jednej z poniższych grup:

- w wieku 50 lat i więcej i/lub,

- kobietą i/lub,

- z niepełnosprawnościami i/lub,

- długotrwale bezrobotną i/lub,

- o niskich kwalifikacjach.

 
Rekrutacja prowadzona jest przez ww. ośrodki pomocy społecznej oraz
Powiatowy Urząd Pracy.

Komplety dokumentów zgłoszeniowych oraz dokładniejsze informacje na
temat projektu uzyskać można w każdej z tych instytucji.

Działania:

Aktywizacja zawodowa łącznie 80 osób niezarejestrowanych
w PUP jako bezrobotne realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (pogłębiona analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych uczestników):

1.       Rekrutacja uczestników (2 razy: raz w 2016r., raz w 2017 r.);

2.       Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia
          zawodowego oraz opracowanie dla każdego uczestnika projektu
          Indywidualnego Planu Działania (IPD) we współpracy z doradcą
          zawodowym i psychologiem.

Aktywizacja zawodowa 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne

realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku:

1. Identyfikacja potrzeb uczestników (m.in. opracowanie/zmodyfikowanie IPD
    oraz indywidualne porady doradcy zawodowego i pośrednika pracy).

2. Staże dla 5 osób bezrobotnych (4K,1M): 5 uczestników/ uczestniczek zdobędzie
doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne pożądane przez pracodawców
na lokalnym rynku pracy poprzez odbycie stażu (od 3 do 6 miesięcy u pracodawców
lokalnego rynku pracy). Osoby bezrobotne za okres odbywania stażu otrzymają
stypendia w wysokości 120% zasiłku miesięczne oraz będą mogły ubiegać się o zwrot
kosztów przejazdu. Ze środków projektu sfinansowane zostaną również badania
lekarskie przed skierowaniem na staż.

3. Szkolenia indywidualne dla 5 mężczyzn: 5 uczestników (3M w 2017 r. oraz 2M w 2018 r.)
nabędzie, podniesie lub uzupełni swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniu
indywidualnym zgodnie z zapotrzebowaniem zarówno osób bezrobotnych jak i pracodawców
lokalnego rynku pracy na odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Osoby bezrobotne za
okres odbywania szkolenia otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku przy 150h
szkolenia w miesiącu oraz będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu.
Ze środków projektu sfinansowane zostaną badania lekarskie przed skierowaniem na
szkolenie.

Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne
realizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku:

1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu:

· Poradnictwo zawodowe: indywidualne i grupowe;

· Pośrednictwo pracy;

· Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania
kompetencji kluczowych.

2. Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację
kursów i szkoleń dla 20 osób (za udział w kursach i szkoleniach wypłacone zostanie
stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dziećmi oraz zwrot kosztów
dojazdów).

3. Zdobycie doświadczenia poprzez staże (3-12 m-cy dla 50 uczestników).
Uczestnikom wypłacone zostanie stypendium stażowe, refundacja kosztów opieki
nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdów.

 Aktywizacja zawodowa osób niezarejestrowanych jako bezrobotne
realizowana przez PCE-ZSP
w Lęborku:
Podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez organizację
kursów i szkoleń


alt

Więcej artykułów…

84-300 Lębork

ul. Wyszyńskiego 3
e-mail :

 mops@mopslebork.pl

 

telefon/fax :

sekretariat: 0-59/8622-711
informacja :0-59/8634-758

kasa czynna :
poniedziałek-piątek :

10:00 - 13:30

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek-piątek:

 7:00 - 10:00

kierownik MOPS przyjmuje interesantów:
poniedziałek 12:00 - 14:00 


NOCLEGOWNIA:

 

84-300 Lębork ; ul. Łokietka 13,Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Maj 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31